Det här vill vi

Lagom – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete i Härryda kommun. Vi fokuserar på en långsiktighet och organisk tillväxt som tillåter Härryda kommun att fortsätta vara en bra kommun att leva i och bli ännu bättre!

Vården och omsorgen bör sätta brukarens önskningar och behov i centrum samtidigt som den tillåter personalen att klara av jobbet fram till pensionen. En känsla av trygghet bör genomsyra det offentliga rummet och riktade insatser kan förstärka denna. Det civila försvaret har en viktig roll att spela vid kriser och krig och bör åter göras brukbart, den kommunala organisationen behöver ha rutiner för att snabbt kunna bemötta och ge stöd till enskilda medborgare och andra samhällsorgan.

Skolan bör vara traditionellt kunskapsfokuserad fri från distraktioner för både rektorer, lärare och elever. Dyr Illa planerad infrastruktur och samhällsbyggnation som på siktar skapar problem för kommunen och kommunens invånare stoppas och tänkas om. Byggnation av nya boenden för äldre bör ske jämnt över hela kommunen och samhället bör växa proportionerligt över hela kommunen, inte bara i Mölnlycke.

Utbildning och kultur

Härryda är en kommun med å ena sidan förortskänslan till storstaden Göteborg och å andra sidan glesbygden med dess förutsättningar. Och så har vi allt däremellan. Vi från politiken kan inte tro att samma lösningar som man har på Ekdalaskolan i Mölnlycke ska fungera på Hindåsskolan, då förutsättningarna inte är detsamma för de båda skolorna. För att komma till bukt med problemen på de olika skolorna menar vi bestämt att mer handlingskraft behöver fördelas ner i organisationen till de enskilda rektorerna och lärarna.
Sverigedemokraterna i Härryda har länge pekat på problemet med att lärarna i de kommunala skolorna tvings agera både vaktmästare, syokonsulent, rastvakt och skolsköterska. Vi menar att det är vitalt att lärarna i kommunen får fokusera på just lärandet, och att den kringpersonal som efterfrågas faktiskt anställs. Genom att avlasta lärarna kommer både arbetsmiljön och kvalitén säkras. Både lärare och elever blir vinnare!
Lärandet bör vara traditionellt kunskapsbaserat där högpresterande elever tillåts uppnå sin potential, oberoende av stökiga elever.

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna i Härryda vill stoppa projekteringen av Landvetter Södra och utbyggnaden av Mölnlycke Centrum. Det bör sättas ett lagom inriktningsmål om nybyggnation på ett max antal bostäder per år jämnt fördelat över kommunen. Släpp fler villatomter och ge nuvarande Härrydabor förtur i kön till tomter, nyproducerad lägenheter och radhus. Vi önskar också utreda möjligheterna till att ge nuvarande Härrydabor förtur i Förbos kö för lägenheter i kommunen. Detta är något som testats i andra kommuner med framgång för att faktiskt få ha kvar kommuninvånare i sin kommun, något vi självklart vill!
Vi anser att samhällsbyggnaden behöver ta långsiktighet i åtanke. Te.x hur vi planerar infrastruktur och byggnader för förändrade grundvattennivåer och rasrisker. Även bör vi se över hur vi kan säkra temperatur på våra boenden även vid långvariga värmeböljor, till gagn för både för personal och brukare.

Trygghet

Att alla härrydabor ska känna sig trygga när de vistas i det offentliga rummet. För att ytterligare öka känslan av trygghet ska kameraövervakning införas centralt i våra tätorter. Kommunen ska anställa ordningsvakter för att upprätthålla ordningen på stökiga platser. Deras primära uppgift är att skapa ett lugn i områdena, förhindra bråk och kriminalitet.
Det nuvarande civila försvaret i kommunens organisation är knappt existerande och det bör därför tas fram en konkret handlingsplan för att göra det civila försvaret brukbart igen. Bland annat bör rutiner för kris och krigsberedskap ska övas bland alla delar i kommunens organisation. Kommuninvånarna ska också få instruktioner över vital information i händelse av naturkatastrof, kris eller krig.

Vård och omsorg

Vi vill att det blir fler händer inom den kommunala vården och att arbetet inom vården ska organiseras så att det går för personal att kunna orka fram till 
pensioneringen. Nya boende för äldre, oavsett byggform, ska placeras jämnt över hela kommunen.
Hemtjänsten bör planeras om för att skapa trygghet, värme och en personlig relation mellan brukare och personal. Det är inte rimligt att brukaren ska behöva släppa in ett stort antal olika personer i sitt hem varje månad och behöva förklara sina önskningar samt behov vid varje tillfälle. Trygghet och en liten kort pratstund bör känneteckna ett hembesök.

Aktuellt

Vill den politiska majoriteten i Härryda verkligen förbättra i skolan?

Vill den politiska majoriteten i Härryda verkligen förbättra i skolan?

Kommunens välfärdsnämnd har en arbetsgrupp för skolfrågor som mest tycks ha sysslat med den yttre och fysiska skolmiljön, av deras få rapporter att döma. Skolan handlar ju också om elevernas och lärarnas arbetsmiljö och läranderesultaten. För det senare tar man fram mycket statistik för analyser vars resultat dock inte presenteras så att eventuella insatsers betydelse […]

läs mer
Känner vi oss trygga och säkra i Härryda?

Känner vi oss trygga och säkra i Härryda?

Härryda kommun har gjort ekonomiska rekordresultat två år i rad. Det kan diskuteras om skatten är för hög eller om kommunen inte satsar tillräckligt på kärnuppdraget. Vad är det värt att ha bra ekonomiskt resultat om vi Härrydabor inte kan känna oss trygga och säkra på våra gator och torg? Nyligen beslutade polismyndigheten att utse […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Västra